Likestilling

Likestillingsredegjørelse Egeland Rør

Alle ansatte og samarbeidspartnere blir behandlet med respekt og likeverd uansett. Hver ansattes kompetanse, livssyn og etnisitet er nødvendig for det mangfoldet av kunnskap Egeland Rør leverer gjennom sine tjenester. Egeland Rør sine ansatte opptrer med imøtekommenhet, samarbeidsvilje og orden.

Vi jobber for likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.
 

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

Egeland Rør er først og fremst opptatt av å sikre tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Vi tror at da må også kvinnene med på laget. Det å ha likere kjønnsfordeling har flere positive effekter for Egeland Rør. Det styrker vårt arbeidsmiljø og kan på mange måter være positiv effekt på vårt omdømme.

Egeland Rør skal kartlegge kjønnsforskjeller i uttak av foreldrepermisjon, midlertidig ansatte, deltidsansatte og kjønnsbalanse.

Annethvert år (2022 neste) kartlegger vi forskjeller mellom kvinner og menn i lønn og kjønnsbalanse på ulike stillingsnivåer/grupper, samt ufrivillig deltid.


Tilstand for kjønnslikestilling i Egeland Rør 2021:

Totalt antall ansatte 2021

Egeland Rør arbeider for at ansettelser skal skje i hel stilling og med fast ansettelse. Deltidsansettelse er unntaket til hovedregelen. Redusert stilling brukes kun når arbeidstaker selv søker om dette for å tilrettelegge for sin livssituasjon.
 
 screen shot 2022-04-21 at 08 19 03
 
 

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering 

Vårt likestillingsarbeid er forankret i bedriftens etiske retningslinjer, policy og prosedyre for likestilling og ikke-diskriminering og i vår bærekraftstrategi. Våre Etiske retningslinjer definerer hvordan vi skal opptre ovenfor ansatte, kollegaer, kunder, leverandører og aksjeeiere. Vår bærekraftstrategi definerer våre mål knyttet til hvordan Egeland Rør skal bidra til likestilling i bygg og anleggsbransjen og hindre diskriminering. Egeland Rør skal være en seriøs aktør som er pådriver for å skape en bærekraftig, inkluderende og seriøs bransje. Policy for likestilling og ikke-diskriminering beskriver vårt likestillingsarbeide innenfor de ulike personalområdene: rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.
 
Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

I Egeland Rør er likestilling og ikke-diskriminering en integrert del av våre øverste strategier og mål. Du finner vår beskrivelse i følgende dokumenter:

  • Vårt likestillingsarbeid er forankret i Egeland Rør sin bærekraftstrategi.
  • Vårt diskrimmineringsarbeid er forankret i vår overordnet HMS policy
  • Vår likestillings- og diskriminerings policy er beskrevet i våre retningslinjer som alle ansatte finner i vår personalhåndbok.
  • Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken. 

I Egeland Rør har vi følgende prosedyrer og standarder om hvordan vi jobber i praksis med likestilling og ikke-diskriminering: 

  • Prosedyre for rekruttering
  • Prosedyre for følge fire-stegs arbeidsmetode for å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i samarbeid med tillitsvalgte.
  • Prosedyre for varsling
  • Prosedyre for avviksbehandling 
I Egeland Rør er målet med arbeidet for likestilling og sikring av ikke- diskriminering forankret i bedriftens personalpolitiske prosedyre i kvalitetssystemet.  
 

Slik jobber Egeland Rør for å identifisere risiko for diskriminering og hindre for likestilling 

HR og daglig leder har gjennomgått alle retningslinjene i Egeland Rør for å sikre at disse beskriver vår policy på likestillings og diskrimineringsområdet.
 
Vi gjennomgikk våre HMS-rutiner på vår årlige internkontroll for å kartlegge om vi har prosedyrer som beskriver hvordan vi skal jobbe med likestilling og ikke diskriminering i praksis etter ny lov. Dette gjelder rapportering om tilstand på likestilling og innføring av aktivitetsplikten. HR og daglig leder gjennomførte kartleggingen av kjønn i andre kvartal av 2021.
 
I Egeland Rør blir det gjennomført helseundersøkelser med psykososial undersøkelse, og medarbeiderundersøkelser. Her kartlegger vi forhold som kan hjelpe oss til stadig forbedre arbeidet mot likestilling og ikke diskriminering.
 
Involvert i arbeidet var ledelsen.
 

Vi oppdaget følgende risikoer for diskriminering og hindre for likestilling

Gjennomgangen av våre retningslinjer og rutiner viste at Egeland Rør ikke har hatt synlige policy for våre mål for likestilling og mot diskriminering. Arbeidet viste også at vi manglet en prosedyre for hvordan vi aktivt har planlagt å jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette viser at vi ikke har arbeidet målrettet nok med å få gode rutiner rund dette arbeidet.  
 
Likestillingsarbeidet gjennomført i 2021 ble hovedsakelig gjort av ledelsen i Egeland Rør. Arbeidet er ikke forankret hos tillitsvalgte eller øvrige ansatte.
  
Egeland Rør har en skjev balanse mellom kvinnelige og mannlige ansatte. Egeland Rør er en mannsdominert arbeidsplass. Dette er spesielt gjeldene blant håndverkerne, men også blant funksjonærer er det flest menn. Dette viser en risiko for diskriminering i rekrutteringen av ansatte hos oss.  
 
På arbeidsplassen ble det også oppdaget at vi har lite mangfold ifht. etnisitet, religion og livssyn. Språk kan være en utfordring. Det er krav på mange byggeplasser om norsk som arbeidsspråk, og dermed fare for diskriminering ved rekruttering, kompetanseutvikling, omplassering og forfremmelser. Det er også et krav om norsk fagbrev i profesjonene og det er vanskelig å kartlegge kompetanser til dem uten formelle kompetansebevis, men DSB godkjenninger.
 
Det er få ledere i ledelsen til Egeland Rør og i de ulike selskapene.
 

Vi fant følgende mulige årsaker til risikoer og hindre, og satte i gang følgende tiltak 

Ledelsen har funnet følgende mulige årsaker til risikoer og hindre:

 screen shot 2022-04-21 at 08 19 59
 screen shot 2022-04-21 at 08 20 10
 screen shot 2022-04-21 at 08 20 21
 

Resultater av arbeidet og forventninger til arbeidet framover


Ansvarlig for å sikre likestilling og hindre diskriminering er både et leder- og medarbeideransvar. HR, verneombud, AMU og vernetjenesten (bedriftshelsetjenesten) skal sammen med ledelsen i Egeland Rør jobbe for å tilrettelegge, koordinere og evaluere arbeidet.I Egeland Rør har vi startet opp arbeidet med å bygge opp egne policy og prosedyrer for likestilling og ikke diskriminerende arbeid. Vi har i løpet av 2021 utarbeidet forslag til rutiner som skal nå gjennomgås med tillitsvalgte, AMU og verneombud.

I tillegg til egne rutiner skal det hvert år i slutten av året legges frem en rapport til styret med rapportering på tiltak som er planlagt, iverksatt og eventuelt gjennomført når det gjelder denne type arbeid, samt tilstand på likestilling og lønn.

Hvert år skal det gjennomføres en organisasjonsundersøkelse som kartlegger om våre ansatte blir utsatt for kjønnsbasert vold og trakassering.  

Resultatet av arbeidet gjort så langt er å komme i gang med planleggingen for likestilling og aktivitetsplikten i henhold til egne prosedyrer. Det er først neste år vi kan evaluere tiltak som er iverksatt for 2022.
 

Finn og Albert Egeland AS


Mjåvannsvegen 94, 4628 Kristiansand

Avdeling Mandal
Sommerkroveien 6b - 4515 Mandal
Åpningstider Mandal:

Mandag: 08:00–16:00
Tirsdag: 08:00–16:00
Onsdag: 08:00–16:00
Torsdag: 08:00–16:00
Fredag: 08:00-16:00
Lørdag og Søndag: Stengt

Åpningstider Kristiandsand og Arendal:
Man-fre 07:00–15:00


Send forespørsel
239281